Νέο ντου των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ – Δακρυγόνα και επίθεση σε φοιτητές

Η δημοκρατίας τους βρωμάει φασισμό

| 11/11/2019

Το πρωί της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου, και ενώ η σχολή της ΑΣΟΕΕ είναι κλειστή  για μία εβδομάδα με εντολές της πρυτανείας, τα ΜΑΤ εισέβαλαν ξανά.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν φοιτητές που προσπάθησαν να σπάσον το λοκ άουτ της ΑΣΟΕΕ  τ και αργότερα εισέβαλαν στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο και η αστυνομία αρνείται να καλέσει ασθενοφόρο για τους χτυπημένους.

¸íôáóç ôï ìåóçìÝñé ôçò ÄåõôÝñáò 11 Íïåìâñßïõ 2019 óôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï (ðñþçí ÁÓÏÅÅ).
ÖïéôçôÝò Ýöôáóáí óôç ó÷ïëÞ, ç ïðïßá åßíáé êëåéóôÞ ìÝ÷ñé ôéò 17 Íïåìâñßïõ ìå áðüöáóç ôçò ÓõãêëÞôïõ êáé ðñïóðÜèçóáí íá ôçí áíïßîïõí êáé íá ìðïõí ìÝóá. Ìüëéò Ýãéíáí áíôéëçðôïß áðü ôïõò áóôõíïìéêïýò åðéêñÜôçóå Ýíôáóç.