βαρήκοοι

Επιβάλλονται οι γλώσσες δια νόμου;

Σήμερα, που η τεχνολογία και η επιστήμη δίνει μια σειρά από λύσεις σε κωφούς και βαρήκοους προκειμένου να επικοινωνούν φυσιολογικά, η κυβέρνηση επιλέγει να τους επιβάλλει ως γλώσσα την νοηματική