Το κυνήγι της αθανασίας – η ιστορία του μαθητευόμενου